www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

Q&A คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ: โทรศัพท์ : 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18 หรือทางอีเมล์ ที่ contact@maeloi.go.th

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย คืออะไรคะ
ตอบ: “ประชาชนอยู่ดี กินดี สัญจรดี การศึกษาดี สามัคคี มีศีลธรรม”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  เปิดทำการกี่โมงคะ
ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพช่วงวันที่เท่าไรครับ
ตอบ : จ่ายก่อนวันที่ 10 ของเดือน

ถาม: เบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน  จ่ายวันที่เท่าไหร่คะ
ตอบ : จ่ายวันที่