www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นายสมัย ชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอำคา ตินนัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายรอง งามดังนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธงรักษ์ สาเกตุ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด