www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรศักดิ์ โลเกตุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
สิบเอกพุธ ศรีอุดร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเชาวัฒน์ แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสิทธิศักดิ์ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวนิตยา วิเศษสุด
ผู้เจ้าพนักงานธุรการ
นายนฤนาท กุลจันทร์เพ็ง
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด