www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางกัญญาภัทร ศรีคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมชาติ จันต๊ะวัง
นักวิชาการศึกษา
นางมะลีรัตน์ วาพันสุ
ครู คศ.2
นางธิดารัตน์ พรรคพล
ครู คศ.2
นางกนกวรรณ ประทุมมา
ครู คศ.2
นางกัลยา วิจิตขะจี
ครู คศ.2
นางสุชาดา นาวารี
ครู คศ.1
นางบุษบา จตุเทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญานุช ไชยพลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวนัยน์วรางค์ อุลมาน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ )
นางรัตนาภรณ์ จันทะสีหา
ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )
นางทัศชญา ซื่อสัตย์
ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )
นางสาวสุภาพร ไพรพฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ )
นางสถาพร นาวารี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอธัญญา เพ็งน้ำคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริประภา แสงธาดา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภัทราภรณ์ พุฒมี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินดา ซื่อสัตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุดานุช บุตรสอน
พนักงานจ้างเหมา
นายไชยา จันทะรี
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด