www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางกฤติยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งนภา อนันตภูมิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายธีรวิทย์ บุรกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจินดา ระดาสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุนัน สุดเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววนิดา ศิริแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศศิธร อามาตรมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิดาภา สงครินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทัศนีย์ คำวิสัย
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด