nongkham101.go.th
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

โทรศัพท์

043-501872

ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางกฤติยา เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ่งนภา อนันตภูมิ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจินดา ระดาสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายธีรวิทย์ บุรกรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวศศิธร อามาตรมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นาสาวสุนันท์ สุดเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววนิดา ศิริแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิราภา สงครินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทัศนีย์ คำวิสัย
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด