nongkham101.go.th
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

โทรศัพท์

043-501872

ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางจิรัญญา สอนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางวริดา นาคศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเรืองรักษ์ ฤทธิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสนิท อุลมาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายภานุพงษ์ ปักษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์ ตรีถูกแบบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าเอกเฉลิม เสนกระจาย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกโสภณ วิยะรส
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายรังสฤษดิ์ อุลมาน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรประภา น้อยบุดดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาคิไนย ประทุมภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวมุกมณี นาวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ พุดสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางจันทร์ฉาย ผาสุก
คนงานทั่วไป
นายวิเชษฐ์ ทุมพร
พนักงานขับรถยนต์
นายวงค์วิวัฒน์ ดีพลงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอาทิตย์ ไชยหงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายอนนต์ วิเศษสุด
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐภัทร โยธานันท์
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พันธ์ภิญโย
พนักงานจ้างเหมา
นายยศพงษ์ รู้เจน
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด