www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางจิรัญญา สอนใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวริดา นาคศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเรืองรักษ์ ฤทธิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นายสมร หันตุลา
นิติกร
นายสนิท อุลมาน
นักประชาสัมพันธ์
จ่าสิบเอกโสภณ วิยะรส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายภานุพงษ์ ปักษา
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกเฉลิม เสนกระจาย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศันสนีย์ ตรีถูกแบบ
นักจัดการงานทั่วไป
นายรังสฤษดิ์ อุลมาน
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรประภา น้อยบุดดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาคิไนย ประทุมภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาววราภรณ์ พุดสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวมุกมณี นาวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทร์ฉาย ผาสุข
คนงานทั่วไป
นายวิเชษฐ์ ทุมพร
พนักงานขับรถ
นายวงค์วิวัฒน์ ดีพลงาม
นายอนนท์ วิเศษสุด
พนักงานดับเพลิง
นายอาทิตย์ ไชยหงษ์
พนักงานดับเพลิง
นายณัฐภัทร โยธานันท์
คนงานทั่วไป
นายเอกพล พันธ์ภิญโย
พนักงานจ้างเหมา
นายยศพงษ์ รู้เจน
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด