www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม เป็นเขตการปกครองอําเภออาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อองค์การบริหารส่วน ตําบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตําบลอาจสามารถ และเทศบาลตาบลอาจ สามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโทน และองค์การบริหารส่วนตําบล

น้ําคํา อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมื่นถ่าน อําเภออาจสามารถ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตําบลโหรา อําเภออาจสามารถ จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีลักษณะเป็นที่ราบสลับ ที่ดอน สภาพป่าบางส่วนยังอุดมสมบูรณ์ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ประชากร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านหนองขาม มีประชากร 704 คน
หมู่ที่ 2 บ้านแวงน้อย มีประชากร 262 คน
หมู่ที่ 3 บ้านดงสว่าง มีประชากร 636 คน
หมู่ที่ 4 บ้านเมืองคลอง มีประชากร 558 คน
หมู่ที่ 5 บ้านลิ้นฟ้า มีประชากร 528 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองฮาง มีประชากร 537 คน
หมู่ที่ 7 บ้านเป้า มีประชากร 927 คน
หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว มีประชากร 300 คน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองม่อง มีประชากร 328 คน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแซง มีประชากร 215 คน
หมู่ที่ 11 บ้านแวง มีประชากร 640 คน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองยางน้อย มีประชากร 519 คน
หมู่ที่ 13 บ้านหนองแฮด มีประชากร 676
หมู่ที่ 14 บ้านหนองขามใต้ มีประชากร 746 คน
หมู่ที่ 15 บ้านหนองแคน มีประชากร 429 คน
หมู่ที่ 16 บ้านน้ําพระทัย มีประชากร 905 คน
หมู่ที่ 17 บ้านไทยเจริญ มีประชากร 442 คน
หมู่ที่ 18 บ้านหนองฮางเหนือ มีประชากร 555 คน
หมู่ที่ 19 บ้านแวง มีประชากร 400 คน

ตําบลหนองขามมีประชากรทั้งสิ้น 10,307 คน เป็นชาย 5,170 คน เป็นหญิง 5,137

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.จัดให้มีและบํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา

2.จัดให้มีน้ําสะอาดโดยก่อสร้างและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

3.จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและขยายเขตบริการไฟฟ้า

ด้านเศรษฐกิจ

1.สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มเกษตรกรประจําตําบลหนองขาม

2.จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน

3.จัดให้มีตลาดชุมชนและร้านค้าชุมชน

ด้านสังคม

1.สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.จัดให้มีการนันทนาการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา

3.จัดสวัสดิการให้กับเด็ก โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านสาธารณสุข

1.สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ด้านแหล่งน้ํา

1.ขุดลอกหนองบึง และลําห้วย 2.ซ่อมแซมฝายน้ําล้น

3.เสริมคันคู หนอง และลําห้วย

4.ปรับปรุง และก่อสร้างระบบประปาทําให้ประชาชนมีน้ําใช้เพื่ออุปโภคบริโภค

ด้านการเมืองการบริหาร

1.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตําบล และสมาชิกเข้าอบรมหาความรู้เพิ่มเติม

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา และการบริหารจัดการโครงการ

ต่างๆ

3.ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม และระบอบประชาธิปไตย

4.ปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็ว ประทับใจ ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

5.ขยายเวลาการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง

6.จัดทัศนะศึกษาเพื่อหาประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติม
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน

2.ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน

3.ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมทางประเพณีท้องถิ่น เช่น โครงการ บรรพชาสามเณร ทอดเทียน ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีสงกรานต์ การปฏิบัติธรรม

ด้านทรัพยากร

1.จัดซื่อถังดับเพลิงให้กับหมู่บ้าน 2.ก่อสร้างท่อระบายน้ํา

3.ล้อมรั้วกั้นเขตที่ป่าสาธารณะและหนองสาธารณะในหมู่บ้าน

4.สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก

การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม มีการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง คือ ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทุกกรณี หรือเจ็บป่วยทุกกรณี บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าพบเห็นอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

 หรือโทรแจ้ง 043 501 873 ตลอด 24 ชั่วโมง