www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นายนพพร จันทร์เสละ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายพรสุขี วิจิตขะจี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวหนูไกร วิจิตขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญเมือง โลเกตุ
คนงานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด