www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางสาวอารีรัตน์ ดวงทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวอินทิรา หาญกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกุสุมาพร ศิริราญ
คนงานทั่วไป
นายจักกฤษ แถวสามารถ
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ นาคศรี
พนักงานจ้างเหมา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด