www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นางสาวณัฐกาญจน์ เฉนียง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางนภัทรษกร วิจิตขจี
นักพัฒนาชุมชน
นางอัจฉรา สวนหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพัทราภร คมจิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด