www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
นายสมหมาย น้ำสุวรรณ์
ประธานสภา
นายเลื่อน หมื่นหาวงค์
รองประธานสภา
ว่าที่ร้อยตรี ประภาษ รักพงษ์
เลขานุการสภา
นายหนูกรรณ์ ไพรพฤกษ์
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 1
นางรัตนา จัลุเรศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นางมีนา ป้องเขตต์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายทองดี วงค์เสนา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นายทัศนัย คูลิ้นฟ้า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายกิจคิชัย สิงห์พลงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายจูล มีตัวตน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายเมืองแมน โพธิ์โนนม่วง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นางณัฐพร มานะดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายณรงค์ ผลาผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
นางจวน มณีสร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12
นายประยูร จันทะรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
นายสมดี รูตังติ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
นายอุดม คำสุขศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
นายคำภา แก้วพาที
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16
นายสมบัติ สาเกตุ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17
นายบุญทัน อุลมาร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด