www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ทรัพยากรธรรมชาติ

 ป่าไม้ 


สัตว์ป่า

    

พันธุ์พืช 


ลักษณะของดิน,หิน  

 

แหล่งน้ำ