www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

โครงสร้างทางการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  แบ่งโครงสร้างทางการบริหารเป็น 2 ฝ่าย  คือ

          – ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม   มีจำนวน  19  คน
          – ฝ่ายบริหาร  มีจำนวน  4 คน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ประกอบด้วยโครงสร้าง  2 ส่วน คือ
          – สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
          – นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 19 คน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
          สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
          อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา 46  มีดังต่อไปนี้
          1.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
          2.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

          3.  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน  และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้

ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 58/5)

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้  ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน   และจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา 59 มีดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

2. สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. แต่งตั้งและถอดถอน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา 60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย

อำนาจในการสั่ง การอนุญาต กาอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคห้า ต้องกระทำ ภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้

โครงสร้าง อบต.หนองขาม

 

 
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด