www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

สายตรงนายก

นายสมัย ชัยภูมิ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 064-3167075

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้เปิดสายตรงถึงผู้บริหารขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว 

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
  4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในหน่วยงาน

** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า **

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน