www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

325 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ( ตามหนังสือ ที่ รอ 0023.26/ว 435 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ( ตามหนังสือ ที่ รอ 0023.26/ว 435 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567)