www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

325 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๗

                  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2566   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม   ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้าง จากภาคประชาชน ได้รับเกียรติจาก นายสมัย  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งหมด 50 คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ (๑) เพื่อแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า  20  คน ดังนี้

  1. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
    ทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ
  2. เห็นควรให้ปรับปรุงถนนระหว่างตำบลหนองขาม หมู่ที่ 12  ถึงตำบลอาจสามารถ  หมู่ที่  10
  3. เห็นควรให้ก่อสร้างไฟส่องสว่างระหว่างตำบลหนองขาม หมู่ที่  18 .ถึงตำบลหัวโทน  หมู่ที่  5

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลต่ำกว่า ๒๐ ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน