www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

325 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ประชาสัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่  5  ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา 12.00 น.. เป็นต้นไป นายสมัย   ชัยภูมิ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  อำเภออาจสามาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

      

 

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลต่ำกว่า ๒๐ ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน