www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

325 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ประชาสัมพันธ์ กำหนดท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ กำหนดท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลหนองขาม ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2567

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลต่ำกว่า ๒๐ ปี ตอบแบบสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ ของกรมกิจการสตรีและครอบครัว

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน