www.nongkham101.go.th
เกษตรผสมผสาน ลานวิสาหกิจ ชุมชนน่าอยู่ ปราชญ์ภูมิปัญญา การศึกษาท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสาร

โทรศัพท์

043-501-872

หมู่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160

ขอเชิญพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. หนองขาม ร่วมประเมินองค์กรของเรา (ITA)
ขอเชิญพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. หนองขาม ร่วมประเมินองค์กรของเรา (ITA)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ประจำปี 2567

ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 มกราคม – 1  กรกฎาคม  2567

สามารถตอบแบบสอบถาม เพียงคลิกที่ลิ้งนี้  https://itas.nacc.go.th/go/iit/bpkndm